Sexualitet, samtycke och relationer

Ge dina elever en utbildning i sexualitet, samtycke och relationer som följer den nya läroplanen och ger dem livsviktig kunskap de har nytta av resten av livet!

maqueta-movilx2

TESTA GRATIS

Klicka här för att registrera dig för en gratis provperiod på två månader eller kontakta oss på mail eller telefon. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

UTBILDNINGENS TIO KAPITEL

confetti-c
01.

Välkommen – Det handlar om dig: Första kapitlet handlar först och främst om dig som genomför kursen och vad du vill lära dig i ämnesområdet. Du kommer även få fundera på olika definitioner av sexualitet samt hur sexualundervisningen sett ut historiskt.

02.

Varför har vi sex? I detta kapitel pratar vi om de alla olika anledningar som finns till att människor väljer att ha sex. Du får även fundera över samhällets och dina egna värderingar kring sex och olika sexuella handlingar och situationer.

03.

Sexualitet livet igenom: I kapitel 3 går vi igenom hur vi människor har en sexualitet genom hela livet och den kan utvecklas. Vi pratar även om hur vi ser på män och kvinnors sexualitet samt skillnader mellan könen.

04.

Lust, orgasm och samtycke: Detta kapitel berör ojämlikhet mellan män och kvinnor när det gäller att få orgasm, hur lusten kan variera mellan olika människor samt hur vårt eget fokus och våra tankar kan påverka vår upplevelse. Här kommer även ett av de viktigaste områdena när vi pratar om sexuella kontakter: Samtycke!

05.

Relationer och kärlek: I alla relationer, sexuella så väl som andra, är det viktigt att lära känna oss själva och vad vi behöver för att må bra, precis som det är viktigt att försöka förstå vad ens vänner eller partners mår bra av och behöver. Det får du lära dig mer om i kapitel 5.

06.

Normer, sexuella manus och den egna upplevelsen: I detta kapitel får du bland annat tänka kring de oskrivna regler som finns kring sex och sexualitet, hur de kan påverka dig och hur det kommer sig att en del människor vill bestämma hur och med vilka andra människor har sex. Du får även ta del av ett verktyg som kan vara en hjälp att utvärdera eventuella, framtida sexuella kontakter.

07.

Diskriminering och heder: I det här kapitlet pratar vi mer om normer kopplat till de olika områdena i diskrimineringslagen. Vi går även in på begreppet heder och hederskultur och funderar över vad det innebär.

08.

Preventivmedel, sexuell hälsa och abort: I det här kapitlet går vi igenom preventivmedel och abort samt de olika sexuellt överförbara sjukdomar som finns, samt hur det går att skydda sig mot dessa.

09.

Pornografi och sexting: I detta näst sista kapitel får du lära dig mer om pornografins historia samt fundera över vad som kan vara positivt eller negativt med att konsumera porr. Vi avslutar kapitlet med att prata om «sexting», att sexchatta och att skicka sexuella bilder eller videos på sig själv eller andra.

10.

Avslut – Din fortsatta resa: I detta sista kapitel får du chansen att fundera över vad du ville lära dig innan du genomgick denna kurs, men också vilka tankar som väckts under utbildningens gång samt vad du tror är viktigt för dig att tänka på inför framtiden.

UTBILDNINGENS GRUNDPELARE

ÄMNESOMRÅDETS BETYDELSE

Varför är det viktigt med
undervisning inom området?

Skolverket betonar vikten av att elever får kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för att kunna bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. Studier har visat att undervisning om sexualitet, samtycke och relationer bland annat leder till en minskning av sexuellt överförbara infektioner, färre sexuella övergrepp och minskad homofobi.

Studier visar även på att det undervisning inom området leder till ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett mer kritiskt förhållningssätt hos unga personer. Resultaten av dessa studier ligger i linje med avsikten med undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer i den svenska skolan. Viktigt i ett sådant här arbete är även kunskap och samtal kring samtycke. Respekten för den kroppsliga integriteten, privatlivet och det personliga självbestämmandet är alla viktiga aspekter av sexuell och reproduktiv hälsa och alltså grundläggande i en utbildning inom området

Elever som genomgår denna digitala utbildning i sexualitet, samtycke och relationer kommer att få kunskap kring allt som nämns ovan och i det även stärka sin förmåga till kritiskt tänkande, öka förståelsen kring vikten av samtycke och integritet samt lära sig mer om vad som skapar och vidmakthåller positiva relationer, så väl sexuella kontakter som andra typer av relationer.

SAMTAL OCH REFLEKTION

Material och frågor som underlättar
lärande och ämnesintegrering

Skolverket uppmuntrar till att använda samtalet som arbetssätt med eleverna i de olika ämnena då det kan bana väg för det viktiga reflekterandet som är en central del av elevens lärande och motivation. När elever blir tillfrågade om vad de vill ha mer av i sin undervisning blir svaret dessutom ofta diskussioner och samtal om just sexualitet och relationer. Här kan lärare och annan personal fylla en viktig funktion som vuxenstöd, diskussionsledare och bollplank.

Med de elev- och lärarkompendium som tillhör denna digitala utbildning och som följer de olika kapitlen på den digitala utbildningsplattformen ges eleverna direkt möjlighet att själva reflektera. Enskilda lärare kan därefter fortsätta samtalen i både korridoren och i klassrummen med hjälp av de tips som ges genom lärarkompendiet eller eventuella egna reflektioner kring de olika kapitlen.

Oavsett vilken möjlighet skolans personal har att tidsmässigt sätta av till ämnet – vi vet att lärare har många uppgifter att förhålla sig till under begränsad tid – är vår övertygelse om att eleverna kommer ha med sig ovärderlig kunskap från de 10 kapitel utbildningen omfattar.

BALANS

Skapa en balans mellan
risk och skydd

Kunskaper om risker och olika samhällsproblem är en del av undervisningen men undervisningens utgångspunkt bör vara att främja hälsa och välbefinnande för att på så sätt förebygga problem och sjukdomar. Detta då forskningen är tydlig avseende vad som skapar den mest stabila grunden för positiva utfall – ett så kallat salutogent förhållningssätt.

Salutogent förhållningssätt kommer från ”salutogenes” som betyder hälsans ursprung och där förhållningssättet handlar om att stärka faktorer som visat sig hänga ihop med en god hälsa snarare än att fokusera på att undvika risker. Kort sagt, om vi får mer av det friska i tillvaron kommer per automatik riskerna att minska.

Detta är en mycket central beståndsdel i denna digitala utbildning. Risker finns och behöver benämnas men med ett starkt fokus på det som är friskt och en tilltro till elevernas förmåga till reflektion och intresse för detta område, samt med stöd från viktiga vuxna i omgivningen, är det rimligt att tro att ungdomarna får en mycket stabil grund att stå på inför framtiden och där de kan fatta beslut som blir positiva både för dem själva och andra omkring dem.

FEEDBACK
Röster om utbildningen

Utbildningen känns modern och väcker många tankar som i sin tur leder till djupgående samtal och en ökad självmedvetenhet.

Vinh
Genusvetare

Ett pedagogiskt material alla ungdomar borde får ta del av. Fina avsnitt om bland annat psykisk hälsa. Jag önskar att det hade funnits en sådan här utbildning när jag var ung.

Louise
Socionom och tonårsförälder

Utbildningens tio delar ger aktuell kunskap och praktiska verktyg som underlättar diskussioner och undervisning. Eleverna får möjlighet att diskutera och problematisera bland annat normer, könsroller, samtycke och pornografi utan stigmatisering men på ett engagerande sätt!

Davor
Förstelärare gymnasieskola

Kontakta oss för mer
information

Priser från 9995 kr per år för användare till alla elever och samtlig personal på skolan